Reglement van de afdeling BMI van de KNVI

REGLEMENT VAN DE AFDELING BIOMEDISCHE INFORMATIE (BMI) VAN DE KNVI

 

Artikel 1 – naam en zetel

De afdeling draagt de naam Biomedische Informatie (BMI).

Zij is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), gevestigd te Utrecht.

Het reglement werd vastgesteld in 1990. De naam van de KNVI was destijds NVB. Het reglement is in 2020 bijgewerkt.

 

Artikel 2 – definitie

De afdeling is een beroepsvereniging voor hen die werkzaam dan wel geïnteresseerd zijn in de beroepen op het gebied van de biomedische informatie.

Tot de biomedische informatie worden gerekend de bibliotheken, documentatiediensten en andere diensten, die informatie verzamelen, ontsluiten en beschikbaar stellen in organisaties binnen de gezondheidszorg, farmaceutische bedrijven en wetenschappelijke instellingen.

De opzet en de dienstverlening zijn in de eerste plaats gericht op de doelstellingen en de activiteiten van die instellingen of bedrijven.

 

Artikel 3 – doel

 

De afdeling BMI stelt zich binnen de doelstelling van de KNVI ten doel:

  • de contacten tussen haar leden te bevorderen
  • de belangen van haar beroepsveld te behartigen
  • bij te dragen aan de professionalisering van de biomedische informatie en literatuurvoorziening in Nederland.

 

Artikel 4 – middelen

De afdeling tracht haar doel te bereiken door contacten tussen vakgenoten op dit gebied te onderhouden d.m.v. bijeenkomsten en het organiseren van symposia en bij- en nascholingscursussen.

 

Artikel 5 – leden

Leden zijn de persoonlijke leden en de lid-instellingen van de KNVI die zich bij het Verenigingsbestuur van de KNVI als lid van de afdeling hebben opgegeven.

 

Artikel 6 – ledenvergadering

De afdeling BMI kent een ledenvergadering, die bestaat uit de persoonlijke leden en vertegenwoordigers van lid-instellingen.

De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen.

De ledenvergadering stelt het reglement van de afdeling BMI vast en wijzigt het, steeds behoudens goedkeuring door het Verenigingsbestuur van de KNVI.

Het bestuur van de afdeling BMI brengt jaarlijks aan de ledenvergadering verslag uit van de activiteiten van het afgelopen jaar. Eenmaal goedgekeurd wordt het verslag toegezonden aan het Verenigingsbestuur van de KNVI.

 

Artikel 7 – bestuur

Het bestuur van de afdeling BMI bestaat uit tenminste drie leden, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De bestuursleden kunnen zijn persoonlijke leden en vertegenwoordigers van de lid-instellingen. Zij worden door de ledenvergadering benoemd voor de tijd van drie jaar.

De leden van het bestuur treden volgens een van tevoren vastgesteld rooster af en zijn slechts eenmaal herkiesbaar.

Voor de vervulling van vacatures stelt het bestuur van de afdeling kandidaten. Tevens kunnen kandidaten gesteld worden door tenminste drie leden van de afdeling. Bestuursverkiezingen vinden plaats door de leden aanwezig in de betreffende ledenvergadering.

De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het voorzitterschap is roulerend voor de periode van één kalenderjaar.

Het bestuur verstrekt ieder jaar vóór 15 februari een kort verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar aan het Verenigingsbestuur van de KNVI ter publicatie in het jaarverslag van de KNVI.

 

Artikel 8 – commissies en werkgroepen

De ledenvergadering of het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen voor het verrichten van speciale taken.

Commissies en werkgroepen brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.

 

Artikel 9 – afdelingenraad *

Tenminste een lid van het bestuur, bij voorkeur de voorzitter of de secretaris, heeft zitting in de door de KNVI ingestelde afdelingenraad.

De afgevaardigde brengt verslag uit van de vergaderingen van de afdelingenraad aan het bestuur van de afdeling.

 

Artikel 10 – financiën

Het BMI bestuur dient aan het eind van het jaar een begroting in bij de KNVI. De ledenvergadering van de KNVI moet hier goedkeuring aan geven.

De afdeling ontvangt jaarlijks ten behoeve van haar vaste activiteiten een financiële bijdrage van het Verenigingsbestuur van de KNVI (een vast bedrag per afdelingslid). Als bewijs van het aantal aangesloten leden geldt de ledenadministratie van de KNVI. De afdeling is niet gerechtigd zelf contributie te heffen.

De afdeling kan in bijzondere gevallen het Verenigingsbestuur van de KNVI verzoeken om extra financiële steun.

De afdeling kan beschikken over eigen inkomsten, voor zover niet verkregen door het zelf heffen van contributie. De eigen inkomsten worden opgenomen in de afdelingsboekhouding van de KNVI.

De financiële administratie wordt gevoerd door het administratiekantoor van de KNVI, na toestemming/opdracht van de penningmeester van de BMI. Het administratiekantoor verschaft op verzoek overzichten van de huidige stand van zaken en een jaaroverzicht.

De penningmeesters van de diverse afdelingen hebben twee keer per jaar overleg met de penningmeester van de KNVI over de stand van zaken op financieel gebied. Ook vindt er een keer per jaar een kascontrole plaats door o.a. een afvaardiging van een aantal penningmeester en een aantal onafhankelijke personen.

Het bestuur van de afdeling BMI legt jaarlijks aan de ledenvergadering rekening en verantwoording af van het gevoerde beleid en beheer van de beschikbare en uitgegeven gelden.

 

Artikel 11 – algemene bepaling

In alle gevallen waarin niet wordt voorzien in dit reglement, of de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNVI, beslist het bestuur van de afdeling.

 

Aldus goedgekeurd door de ledenvergadering van de afdeling Biomedische informatie,

24 September 2020

 

* Voetnoot ad artikel 9 – afdelingsraad: Dit is geen realiteit op het moment van deze ledenvergadering.

Delen: