Nieuwe cursus: Zoeken voor richtlijnen

Er is een nieuwe ééndaagse cursus ontwikkeld. Deze nieuwe cursus komt voort uit en sluit aan bij het werk van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, die al jarenlang medisch-specialistische richtlijnen ontwikkelt. De rol van de informatiespecialisten is daarbij duidelijk omschreven. Nu dus je kans om je kennis op dit gebied uit te breiden. Lees meer bij het evenement.

Delen:

Wij zoeken een voorzitter voor het BMI-bestuur

Als voorzitter van dit hechte en inspirerende netwerk neem je deel aan vergaderingen met vakgenoten, organiseer je met het bestuur samen BMI-dagen en andere events, en zit je bovenop nieuwe ontwikkelingen in het vak. Het bestuur vergadert vier keer per jaar

Je bent als voorzitter binnen de BMI (voor de leden) maar ook binnen de KNVI (voor andere bestuursvoorzitters van verschillende Interest Groups) het aanspreekpunt.

Wat doe je als voorzitter allemaal voor interessante en leuke dingen:

De bestuursvergaderingen en de ALV worden voorgezeten door de voorzitter.

De voorzitter neemt deel aan de Beleidsvergaderingen (adviesorgaan voor het bestuur van de KNVI, zie artikel 19 van de Verenigingsstatuten op de website van de KNVI), die vergaderen 4x per jaar (in de avond inclusief diner)

De voorzitter neemt deel aan de Bestuurdersdag (jaarlijkse dankjeweldag voor de decentrale bestuurders van de KNVI, deels met strategische invulling).

Hoeveel tijd je gaat investeren is erg afhankelijk van je eigen werkstijl en keuzes. Daarnaast kan je als bestuur taken onderling verdelen, bij de Beleidsraad moet er bijvoorbeeld een afgevaardigde van het BMI bestuur aanwezig zijn, dus kan je wisselen.

Wil je weten wat het voorzitterschap van de BMI mij gebracht heeft?: s.visser@gelre.nl

Delen:

IP 5/2019: Werkgroep Richtlijnen, samenwerking BMI en FMS

Samenwerking | Irma van Houts

Informatiespecialist gezondheid bij de HAN Studiecentra

Grote behoefte aan goed gedocumenteerde zoekstrategieën in de zorg

 De zorg kent een toenemende vraag naar goed gedocumenteerde zoekstrategieën om medische richtlijnen te ontwikkelen. Daartoe is de werkgroep Richtlijnen opgericht, een samenwerking tussen de Biomedisch Informatiespecialisten (BMI) en het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten. Die samenwerking werpt nu zijn vruchten af.

Stel, je hebt je enkel verzwikt en gaat naar de eerste hulp. Dan kan het zomaar gebeuren dat het ene ziekenhuis wel een röntgenfoto maakt, maar het andere niet. Zo’n verschil is in de zorg niet wenselijk. Daarom is er behoefte aan heldere richtlijnen met aanbevelingen gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Een medische richtlijn geeft zorgprofessionals informatie over de zorg die zij moeten verlenen en welke behandeling bij een bepaalde aandoening juist wel of juist niet nodig is. Doel van de aanbevelingen en inzichten is het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg.

 

Expertise

Wat was de aanleiding voor de samenwerking tussen de BMI en het Kennisinstituut? ‘Dat is een aardig verhaal,’ zegt Ingeborg van Dusseldorp, voorzitter van de BMI-werkgroep Richtlijnen. ‘De directeur van het Kennisinstituut, Teus van Barneveld, gaf zo’n twee jaar geleden een presentatie over verspilling in de zorg en vertelde dat er een grote behoefte is aan zoekstrategieën voor richtlijnen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Bij dat laatste ligt onze expertise.’

Ingeborg van Dusseldorp

Dat was het startsein voor de BMI-werkgroep Richtlijnen en een intensieve samenwerking tussen de BMI en het Kennisinstituut. Dit instituut adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen en visitaties. De werkgroep bestaat uit de twee informatiespecialisten van het Kennisinstituut, Linda Niesink en Monique Wessels, en een aantal informatiespecialisten die werkzaam zijn in zorginstellingen.

 

Producten

De BMI-werkgroep Richtlijnen heeft de afgelopen periode de basis gelegd voor een Leidraad Literatuur Zoeken voor Richtlijnen. Ook ontwikkelde de werkgroep een zoekfilter voor het vinden van systematic reviews, een type literatuuronderzoek waarbij literatuur systematisch gezocht en beoordeeld wordt.

Verder is er een filter in de maak voor het identificeren van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Dit is literatuuronderzoek dat antwoord wil geven op de vraag of een bepaalde interventie zinvol is aan de hand van een interventie- en controlegroep. En tot slot zal in september 2019 een BMI-cursus Zoeken voor Richtlijnen starten.

 

Pilot

In Nederland bestaan zo’n vijfhonderd richtlijnen van medisch wetenschappelijke verenigingen met minimaal zevenduizend modules of hoofdstukken. De richtlijnen stonden van oudsher in een papieren boekje, later in een pdf. De richtlijn werd in zijn geheel eenmaal in de vijf tot acht jaar herzien en dat, constateerde de BMI-werkgroep, is niet meer van deze tijd.

Sinds een aantal jaren is er een richtlijnendatabase. Daardoor wordt het makkelijker om alleen die modules van de richtlijnen te actualiseren die door de voortschrijdende wetenschappelijke kennis verouderd zijn. De verwachting is dat er jaarlijks rond de zevenhonderd modules moeten worden herzien. Goede zoekstrategieën van een informatiespecialist zijn hiervoor onontbeerlijk.

De informatiespecialisten van het Kennisinstituut zijn dan ook blij dat ze een beroep kunnen doen op collega’s in het land. ‘We kunnen die extra ondersteuning goed gebruiken. Er staat een vergoeding tegenover, want voor het actualiseren van de richtlijnen zijn middelen beschikbaar,’ vertelt Wessels. ‘Een pilot om BMI-collega’s te betrekken bij het actualiseren van de richtlijnen is goed bevallen. Groot voordeel is dat zij naast de zorgprofessional zitten bij het zoeken naar literatuur en dat werkt goed. Nadeel is dat deze externe literatuurspecialisten op grotere afstand staan van de adviseurs van het Kennisinstituut die de ontwikkeling van de richtlijnmodules begeleiden.’

 

Speld en hooiberg

Het ontwikkelen van een medische richtlijn is een omvangrijk en intensief proces. ‘Dat begint bij het inventariseren van knelpunten in de zorg die de richtlijn zou moeten adresseren,’ vertelt Wessels. ‘Zoals in dat voorbeeld van de verzwikte enkel en het wel of niet maken van een röntgenfoto.’

De werkgroep richtlijnontwikkeling van het Kennisinstituut vertaalt de knelpunten in uitgangsvragen of ‘key questions’. Vervolgens zet zij deze om in een klinische vraag, een zogeheten PICO (Patiënt, Intervention, Comparison, Outcome), en levert sleutelpublicaties aan voor de literatuursearch en -analyse. Op basis hiervan ontwikkelt de informatiespecialist een goed gedocumenteerde zoekstrategie. Dan begint het zoeken.

Soms zijn er wel zes tot twintig uitgangsvragen waarvoor gezocht moet worden. Van Dusseldorp vertelt dat ze soms een zoekstring heeft van wel drie pagina’s. ‘Er is regelmatig overleg nodig met de adviseur die het proces van richtlijnontwikkeling begeleidt en de studies beoordeelt, want de vraag wordt zo nu en dan tussentijds aangepast en dan moet er opnieuw worden gezocht.’ Soms is er geen literatuur te vinden. Je hebt een hele hooiberg doorzocht maar geen speld gevonden. Dan is het betreffende knelpunt een kennislacune waar verder onderzoek voor nodig is.

‘De informatiespecialist levert, met het opstellen van zoekstrategieën en het zoeken in bibliografische databanken, de literatuurreferenties voor de richtlijnontwikkeling,’ besluit Van Dusseldorp. ‘De kwaliteit van de zoekstrategie is fundamenteel en leidt uiteindelijk tot betere zorg.’

 

Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten adviseert en biedt wetenschappelijke verenigingen methodologische ondersteuning bij het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten en -beleid. Het gaat hierbij om richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitaties, literatuurreviews en het ontwikkelen van samenhangend kwaliteitsbeleid. Verder biedt het Kennisinstituut trainingen en coaching, bijvoorbeeld de trainingen richtlijnontwikkeling en visitatie. Het instituut heeft ruim vijftig medewerkers in dienst, waarvan zo’n veertig adviseurs en twee medisch informatiespecialisten.

Werkgroep Richtlijnen, van links naar rechts Marijke Mol, Linda Niesink, Monique Wessels en Lian Hielkema. Op de foto ontbreken Hans Ket, Carla Slooff, Irene Gijselhart en Ingeborg van Dusseldorp

Toegang tot richtlijnendatabase van het Kennisinstituut: https://richtlijnendatabase.nl/

 

IP 05_2019 Richtlijnen interview met Ingeborg van Dusseldorp en Monique Wessels door Irma van Houts

 

 

 

 

Delen:

Presentaties BMI dag 16 mei 2019 (AMC Amsterdam)

Alle presentaties van de BMI dag zijn nu te bekijken.

verslag Auteursrecht_Bmi dag 16 mei 2019 / Raymond Snijders (samenvattend verslag door Suzanne Bakker) en een link naar de presentatie Een uurtje auteursrecht op de vakblog: https://rsnijders.info/vakblog/2019/05/22/een-uurtje-auteursrecht-bmi-knvi/ 

Presentatie “BMI 100% OA” door Lieuwe Kool.

Twee samenvattingen van een shootout tussen UpToDate en DynaMed Plus. Dit zijn de bevindingen van informatiespecialisten, niet van de witte jassen…

Alle presentaties staan ook onder het kopje: BMI – presentaties BMI events.

Delen:

Vacature: Bestuurslid communicatie BMI

Wij zoeken een bestuurslid/communicatie-lid voor het BMI bestuur.

Als bestuurslid van dit hechte en inspirerende netwerk neem je deel aan vergaderingen met vakgenoten, organiseer je met het bestuur samen BMI-dagen en andere events, en zit je bovenop nieuwe ontwikkelingen in het vak. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.

Voor het communicatie-lid ligt de focus op de communicatie, zowel met de BMI-achterban als breder naar de leden van de KNVI. Je bent ook de trekker van de Werkgroep Communicatie, die momenteel bestaat uit zes vaste en twee ad-hoc leden. De tijdsbesteding in de Werkgroep Communicatie is erg afhankelijk van je eigen werkstijl en keuzes.

Als onze nieuwe communicatie-lid heb je affiniteit met:

  • Communicatie binnen een vereniging (KNVI/BMI)
  • Verschillende communicatiemiddelen: Mail, Sociale media, Websites
    • voor het technisch beheer kun je zo nodig advies en ondersteuning inwinnen
  • Algemene bestuurstaken, meedenken

Heb je interesse? Neem contact op met Simone Visser bestuur@bmi-online.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jonna Lind (j.lind@arq.org)

 

Delen: